ÅRSMØTEDOKUMENTER


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016Onsdag, 16. mars, 2016, kl 19:00
Sted: Klubbhuset, Lier Båtforening.

Dagsorden:

1. Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Styrets beretning for perioden mars 2015 til mars 2016.
4. Revidert regnskap for sesongen 2015.
5. Budsjett.
6. Innkomne forslag. Ingen forslag kommet innen fristen.
7. ValgEtter årsmøtet:
Orientering om utvikling av ny båthavn.

Vennlig hilsen
Styret

ÅRSMØTE 2015

Lier Båtforening, 04. mars 2015.
Klubbhuset

 

Dagsorden:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder.
  3. Styrets beretning for perioden 26. nov. 2014- 4 mars 2015
  4. Revidert regnskap for sesongen 2014
  5. Budsjett
  6. Gamle lover foreslås endret til Vedtekter og Retningslinjer
  7. Innkomne forslag. 

Møtedeltagere:
Styret:
Tilstede:         Knut Eilert Sørnes, Kenneth Walls, Per Arne Isachsen, Bente Jakobsen,
                       Dag Zakariassen , Pål Aksel Roum (referent)
Frafall:            Arild Syvertsen, Mads Dyrfjell, Per G. Henriksen

Styret:            6 personer
Medlemmer:   13 personer
Til sammen:    19 personer

Gjest (Ikke stemmeberettiget): Endre Solvang, Generalsekretær KNBF.

Sak 1  Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Formann, Knut Eilert Sørnes, åpner møtet.  Årsmøtet godkjenner dagsorden.

Sak 2  Valg av møteleder / Referent / Protokoll signerer.
Møteleder: Knut Eilert Sørnes (Formann)
Referent: Pål Roum (Sekretær).
Undertegner protokoll: Per Arne Isaksen og Kenneth Walls.

Sak 3  Styrets beretning for perioden november 2014 til mars 2015
Sekretær leste opp årsberetningen.

Årsmøtet godkjenner Årsberetningen.   

Sak 4.  Revidert regnskap for sesongen 2014
Kasserer gjennomgikk regnskapet.  
Regnskapet var revidert av revisor 19. jan 2015.

Årsmøte godkjenner regnskapet 2015.

Sak 5.  Budsjett med fastsettelse av priser
Styret foreslår ikke å øke prisene for 2015.

Budsjettet godkjennes av årsmøte.
                                                                   

 

Sak 6.  Endring av lovene.

 

6.1       Styrets forslag til endringer, lovforslag.  Formann gikk igjennom forslag til endinger i lovene.  Lovene er splittet i Vedtekter og Retningslinjer.

Vedtekter:
Paragraf 12:   Fjerne:  Festkomite som ansvar for valgkomiteen.
Oppdaterte Vedtekter sendes Brønnøysund og legges ut på www.lierbatforening.com
Versjonen merkes med årsmøte dato.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Retningslinjer:
Paragraf 4 i Retningslinjene.  Feil referanse.
Ligger ikke på hjemmesiden, men henger på oppslagstavla i klubbhuset.

Votering: Enstemmig vedtatt

 

Sak 6.  Innkomne forslag og lovforslag

Ingen forlag fra medlemmene.

Informasjon fra Plankomiteen. 
Innspill til Reguleringsplan for Dyno-tomta, Gullaug har blitt satt opp og sendes til Lier Kommune 11. mars 2015.

Innspillet legges også på www.lierbatforening.com
Innspillet inkluderer en skisse til alternativ plassering syd for Gullaugtomta.

Årsmøtet var godt fornøyd med dette arbeidet.

 

 

Lier, 04. mars, 2015.

 

Per Arne Isaksen                   Kenneth Walls                                   Pål A. Roum
Styremedlem                                     Formann, valgkomite                         Sekretær (samt referent)

 


 

Vedlegg til Årsmøteprotokoll: Styret i LBF 2015
Kamelona Design