ÅRSBERETNING FOR LIER BÅTFORENING 2015

Gjelder for perioden: 4. mars 2015 til 16. mars 2016MEDLEMMER:

Lier Båtforening har pr 31.12.2015, 98 betalende + ett æresmedlem medlem, hvorav 7 nye i 2015. (Totalt antall medlemmer i 2014 var 96)

STYRE- MEDLEMSMØTE MØTER:

Det har vært avholdt 7 styremøter i foreningen i 2015/16. 25. mars, onsdag, kl. 19:00, Temamøte i klubbhuset.

BÅTPLASSER:

Båthavna har 60 båtplasser, hvor av 4 plasser var leiet ut av foreningene i 2015.
6 båtplasser har fått nye brukere og 3 båtplasser er byttet bruker i 2015.
Totalt har vi 57 medlemmer med båtplassrett. Vinteropplag er 2015/2016 er 29 båter med felles kranløft + 9 med privat løft/henger = 38 båter i vinteropplag.
Utsett av båter var, 25. april.
Opptak fant sted i 2 omganger den 26. september og 10. oktober.

DUGNADSARBEID OG TEKNISKE ANLEGG:

Det har vært avholdt fellesdugnader etter utsett og opptak. Oppmøtet har vært tilfredsstillende, særlig var dugnaden i september preget av virkelyst fra mange medlemmer. Alt i alt anser styret at foreningens bryggeanlegg nå holder tilfredsstillende standard iht. våre behov.

FORSIKRINGER:

Ansvarsforsikring og øvrige anleggsforsikring for bygninger og utstyr på land er på plass, og ansees tilfredsstillende. Styret må hvert år ha en gjennomgang av foreningens forsikringer for å sikre at de holder mål i henhold til vårt behov. Styre vil vurdere forsikringsavtalen i månedene som kommer.

ØKONOMI:

Det henvises til gjennomgang av regnskapet. Styret presiserer at alle innbetalinger skal foregå via bank.

MILJØUTFORDRINGER/MYNDIGHETER:

Foreningen har i 2015 fulgt opp fylkesmannens krav om avfallshåndtering og har en løpende avtale med Ragn-Sells. Det presiseres at kun avfall som det er mottak for skal leveres. Det har vært eksempel på at annet avfall også har blitt satt her, og det er ikke tillatt! Info om avfallshåndtering er hengt opp på klubbhuset.

VELFERD OG FESTLIGHETER:

Festkomiteen har ordnet gode vafler og kaffe ved opptak og utsett. Grillfest ved utsett 25. april ble også denne gang livlig og meget hyggelig seanse. Alle er klare for sommeren. Årets ”Vårtur” til Fantebukta gikk 05-07. juniDrøye 10 båter fra foreningen lå fortøyd der gjennom helgen og det ble grilling og bål, samt Quiz med premie til beste båt. Også i 2015 ble det St.Hans feiring i havna.Igjen en eget vellykket seanse ved klubbhuset mange deltagere. Det ble en vellykket årsfest på Engersand, 31. oktober. 34 personer deltok. Julemølje i klubbhuset, 19. desember.Godt oppmøte og god stemning. En fin tradisjon. En stor tak til festkomiteen for super innsats.

VEIEN VIDERE:

Foreningens nettsider blir oppdatert jevnlig i løpet og vi takker vår nettredaktør for god jobb. Det oppfordres til medlemmene å bruke siden aktivt og gi beskjed til sekretær om forslag til endringer, eller kommunisere informasjon som bør publiseres. Nettsiden skal nå oppgraderes slik at den vil passe bedre for bruk på Nettbrett og Mobil. Alt i alt tillater styret seg å mene at Lier Båtforening fortsatt er i fremgang. Avslutningsvis ønsker styret igjen å presisere at: Foreningen ønsker å kommunisere med medlemmene via epost og SMS.Det er hvert enkelt medlems ansvar å sørge for at riktig epostadresse og mobilnummer er registrert. Endringer kan sendes til sekretær på adressen oppgitt på Lier Båtforenings hjemmeside.

Lier 25.02.2016
Knut Eilert Sørnes
Leder

Kamelona Design